Надлежне институције

Министарство финансија Републике Српске

Главне активности Министарства финансија одређене су чланом 18. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске”, бр. 115/18​)​, а односе се на:

 • Систем финансирања општих друштвених потреба (јавна потрошња);
 • Систем пореза, доприноса, такса, и других дажбина и игара на срећу;
  Систем финансирања и формирања развојних фондова;
 • Праћење остваривања политике и мјера у области девизног система и банкарског система;
 • Систем финансијског пословања;
 • Израда и извршење републичког буџета и годишњег обрачуна буџета, компензације, регресе, накнаде и инвестиције које се финансирају из средстава Републике;
 • Послове републичког трезора;
 • Управљање новчаним токовима, дневно праћење новчаних средстава;
 • Јавни дуг и његово сервисирање;
 • Надзор над намјенским коришћењем средстава Републике и послова друштвених прихода утврђене законом и други послови који му се ставе у надлежност.

Министарство финансија обавља управне и друге стручне послове који се односе на: систем финансирања општих друштвених потреба, систем пореза, такси, доприноса и других даџбина, игре на срећу, развојне фондове, систем финансијског пословања, односно систем плаћања и платни промет, обрачунски систем, девизни систем, банкарски систем, систем осигурања имовине и лица, хартије од вриједности и тржиште капитала, стицање и распоређивање укупног прихода и добити, израду и изршење републичког буџета и годишњег обрачуна буџета, компензације, премије, регресе, накнаде, инвестиције из средстава Републике, праћење стања и остваривање мјера у области девизног система, кредитног и банкарског система, тржишта хартија од вриједности и осигурања имовине и лица, анализу и консолидацију планова буџета јединица локалне самоуправе и ванбуџетских фондова, послове и активности из области интерне ревизије, успостављање и одржавање базе података, републички трезор, управљање новчаним токовима, дневно праћење новчаних средстава, обавезе и потраживања, планирање обезбјеђења недостајућих средстава, концентрацију финансијских средстава ради обезбјеђења финансијског тржишта, побољшање ликвидности  финансијског система којим се врши финансирање на нивоу Републике, управљање јавним дугом, вођење евиденције, планирање, уговарање и праћење спољног дуга и донација, вођење евиденције, планирање и праћење унутрашњег дуга, израду законских и подзаконских прописа којима се уређује област јавних улагања, израђивање стратешких развојних програма, обавља студијско – аналитичке и друге послове који се односе на припрему, одабир, праћење и оцјену јавних улагања, прикупљање, систематизовање и ажурирање података о новим и текућим пројектима, селектовање и анализа истих, сачињавање и предлагање приоритета инвестирања у јавном сектору,  идентификовање могућих извора финансирања, обављање послова везаних за успостављање и вођење механизма за управљање средствима везаним за техничку помоћ и фондове Европске уније, обезбјеђивање мониторинга и реализације мјера неопходних за успостављање европских стандарда у финансијаском сектору у складу са економским критеријима везаним за процес стабилизације и придруживања са Европском Унијом, планирање и праћење реализације међународне помоћи, систематизовање података о реализованим и уговореним међународним кредитима и донацијама, планирање и праћење међународне помоћи, контролу остваривања прихода републичког буџета, надзор над намјенским коришћењем републичких средстава, давање мишљења на уговоре који се односе на промет непокретности, закључује уговоре као уговорна страна са правним и физичким лицима у складу са прописима о промету непокретности и прописима о нотарима, укњижбу стварних и власничких права на имовини која је власништво Републике у земљишним књигама и катастарским оператима, систем планирања и плана развоја Републике и програме развоја у складу са тим планом, израду дугорочних и краткорочних прогноза о условима и могућностима привредног и друштвеног развоја, стратегију и политику развоја привредних и друштвених дјелатности, демографски развој, стратегију и политику регионалног развоја и систем подстицања бржег развоја привредно недовољно развијених подручја, макроекономске билансе, мјере и инструменте развоја, економске и социјалне политике, праћење реализације мјера економске политике, праћење и остваривање плана развоја Републике и дејство мјера текуће економске политике, израду економских и финанцијских анализа о проблемима развоја и пословања појединих привредних и друштвених дјелатности и предузећа, израду законских и подзаконских аката из надлежности Министарства, те обавља друге послове у складу са законом и другим прописима.

Пореска управа

Пореска управа обавља управне и друге стручне послове који се односе на: утврђивање обавеза обвезника на основу њихових књига и евиденција као и других доказа укључујући све чињенице на основу евиденција, захтијевање од обвезника и других лица да предоче документе и друге информације неопходне за спровођење и извршавање пореских закона, истраживање чињеница и прикупљање доказа о могућим прекршајима и кривичним дјелима из области пореза, издавање прекршајног налога, подношење захтјева за вођење прекршајног поступка, подношење извјештаја надлежном тужилаштву, објављивање података о утврђеном, а ненаплаћеном порезу и имена обвезника путем медија, предлагање судовима предузимање радњи за спровођење и извршење пореских закона, вођење евиденције о обвезницима, обавјештавање обвезника на њихов захтјев о постојећим порезима, поступцима и условима плаћања пореза, обавјештавање обвезника о њиховим правима и обавезама поводом инспекцијског надзора, едуковања у вези са пореским законима, просљеђивање информација, укључујући пореске тајне које су откривене током прикупљања података или се за њих сазнало током прикупљања других информација органима надлежним за спровођење закона када постоји сумња да је почињен прекршај или кривично дјело, инспекцијски надзор, принудну наплату и друге послове у складу са законом.

Контакт информације