Izvršeno Ispitivanje Javnog Mnjenja O Novom Zakonu O Fiskalizaciji

Novi Zakon o fiskalizaciji je već duže vrijeme tema o kojoj se govori. Razlozi su jasni, ne samo da je sistem fiskalnih kasa tehnološki zastario, već on ne prati ni kompletno poslovanje u gotovini, zbog čega i dalje postoji određeni prostor za sivu zonu, a što dodatno šteti budžet države. Pored osnovane potrebe za revidiranjem postojećeg sistema, pojavila se mogućnost uvođenja potpuno novog sistema koji bi bio manje zahtijevan, ali mnogo efikasniji, sigurniji i jeftiniji za krajnjeg korisnika.

Tokom detaljne analize fiskalnog sistema koja bi poslužila kao dodatni podstrijek za brže donošenje novog zakonskog rješenja, sa ciljem implementacije novog sistema fiskalizacije u Republici Srpskoj, sprovedeno je ispitivanje korisnika fiskalnog sistema, kako bi se stekao utisak i saznanja o spremnosti za prihvatanje novina na ovom polju.

Prilikom ispitivanja javnog mnjenja širom Republike Srpske, korištena je jednostavna metodologija ispitivanja putem dobrovoljne online ankete. U ovu anketu činila su dva činjenična pitanja i 15 pitanja u vezi sa trenutnim fiskalnim sistemom u Republici Srpskoj. Uzorak je činilo 6702 pravnih lica, dok je samostalnih preduzenika bilo 2478. Slučajnim odabirom odabrano je ukupno 1675 pravnih lica i 620 samostalnih preduzetnika za ispitivanje. Za ukupno 14 dana, pristiglo je svega 1054 odgovora.

Rezultati istraživanja su doveli do sljedećih zaključaka: najveći broj ispitanika posluje između 5 i 10 godina u Republici Srpskoj, odmah zatim su pravna lica i preduzeća koja postoje do 5 godina, pa tek onda oni koji posluju između 10 i 20 godina, a najmanje je bilo onih koji posluju preko 20 godina. Kada su u pitanju kategorije, najviše je bilo ispitanika iz sektora usluga i maloprodaje. Takođe, ispitanici su uglavnom bili mali preduzetnici. Nije slučajno da su ove grupe najviše zainteresovane za izmjene postojećeg Zakona i uspostavljanje novog sistema. Naime, ove kategorije poslovanja su najviše pogođene negativnim efektima trenutnog fiskalnog sistema.

Pitanja koja se tiču novog sistema fikalizacije su naišla na pozitivan odziv. Pa je tako čak 63% ispitanika potvrdilo da bi koristili novi online sistem preko kog bi Poreska uprava dobijala podatke o svakom plaćanju u realnom vremenu što potvrđuje slika. Malo manji procenat od 59% smatraju prednošću što bi novi softveri bili direktno povezani sa Poreskom upravom, a čak 81% ispitanika smatra pozitivnim uvođenje novog fiskalnog sistema. Veliki procenat ispitanika, brojčano 844, polaže nade u to da će novi Zakon o fiskalizaciji smanjiti nelojalnu konkurenciju.

Glavni ciljevi uspostavljanja novog sistema fiskalizacije i jesu:

Efikasna kontrola svih isporuka roba i usluga, uključujući primljene avanse za buduću maloprodaju roba i usluga, što će značajno doprinijeti smanjenju sive ekonomije u ovoj oblasti i poboljšanju naplate poreza i
Smanjenje troškova za subjekte fiskalizacije i proizvođače, odnosno dobavljače elektronskih fiskalnih uređaja za registraciju trgovine koji podrazumevaju administrativne procedure i naknade koje je potrebno platiti u te svrhe.
Novi Zakon bi nesumnjivo u većoj mjeri trebao da uređuje predmet fiskalizacije, postupak fiskalizacije putem elektronskog fiskalnog uređaja, sadržaj fiskalnog računa, definiše subjekte fiskalizacije i reguliše druga pitanja od značaja za fiskalizaciju kako bi se izbjegla bilo kakva buduća sumnja u oblasti fiskalizacije i evidencije trgovine.

Naredni koraci u vezi sa uspostavljanjem novog fiskalnog sistema biće predstavljeni nakon javne rasprave koja se održava u posljednjoj nedelji novembra.

Kontakt informacije