Nadležne institucije

Ministarstvo finansija Republike Srpske

Glavne aktivnosti Ministarstva finansija određene su članom 18. Zakona o republičkoj upravi („Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 115/18)​, a odnose se na:

  • Sistem finansiranja opštih društvenih potreba (javna potrošnja);
  • Sistem poreza, doprinosa, taksa, i drugih dažbina i igara na sreću;
  • Sistem finansiranja i formiranja razvojnih fondova;
  • Praćenje ostvarivanja politike i mjera u oblasti deviznog sistema i bankarskog sistema;
  • Sistem finansijskog poslovanja;
  • Izrada i izvršenje republičkog budžeta i godišnjeg obračuna budžeta, kompenzacije, regrese, naknade i investicije koje se finansiraju iz sredstava Republike;
  • Poslove republičkog trezora;
  • Upravljanje novčanim tokovima, dnevno praćenje novčanih sredstava;
  • Javni dug i njegovo servisiranje;
  • Nadzor nad namjenskim korišćenjem sredstava Republike i poslova društvenih prihoda utvrđene zakonom i drugi poslovi koji mu se stave u nadležnost.

Ministarstvo finansija obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: sistem finansiranja opštih društvenih potreba, sistem poreza, taksi, doprinosa i drugih dadžbina, igre na sreću, razvojne fondove, sistem finansijskog poslovanja, odnosno sistem plaćanja i platni promet, obračunski sistem, devizni sistem, bankarski sistem, sistem osiguranja imovine i lica, hartije od vrijednosti i tržište kapitala, sticanje i raspoređivanje ukupnog prihoda i dobiti, izradu i izršenje republičkog budžeta i godišnjeg obračuna budžeta, kompenzacije, premije, regrese, naknade, investicije iz sredstava Republike, praćenje stanja i ostvarivanje mjera u oblasti deviznog sistema, kreditnog i bankarskog sistema, tržišta hartija od vrijednosti i osiguranja imovine i lica, analizu i konsolidaciju planova budžeta jedinica lokalne samouprave i vanbudžetskih fondova, poslove i aktivnosti iz oblasti interne revizije, uspostavljanje i održavanje baze podataka, republički trezor, upravljanje novčanim tokovima, dnevno praćenje novčanih sredstava, obaveze i potraživanja, planiranje obezbjeđenja nedostajućih sredstava, koncentraciju finansijskih sredstava radi obezbjeđenja finansijskog tržišta, poboljšanje likvidnosti  finansijskog sistema kojim se vrši finansiranje na nivou Republike, upravljanje javnim dugom, vođenje evidencije, planiranje, ugovaranje i praćenje spoljnog duga i donacija, vođenje evidencije, planiranje i praćenje unutrašnjeg duga, izradu zakonskih i podzakonskih propisa kojima se uređuje oblast javnih ulaganja, izrađivanje strateških razvojnih programa, obavlja studijsko – analitičke i druge poslove koji se odnose na pripremu, odabir, praćenje i ocjenu javnih ulaganja, prikupljanje, sistematizovanje i ažuriranje podataka o novim i tekućim projektima, selektovanje i analiza istih,  sačinjavanje i predlaganje prioriteta investiranja u javnom sektoru, identifikovanje mogućih izvora finansiranja, obavljanje poslova vezanih za uspostavljanje i vođenje mehanizma za upravljanje sredstvima vezanim za tehničku pomoć i fondove Evropske unije, obezbjeđivanje monitoringa i realizacije mjera neophodnih za uspostavljanje evropskih standarda u finansijaskom sektoru u skladu sa ekonomskim kriterijima vezanim za proces stabilizacije i pridruživanja sa Evropskom Unijom, planiranje i praćenje realizacije međunarodne pomoći, sistematizovanje podataka o realizovanim i ugovorenim međunarodnim kreditima i donacijama, planiranje i praćenje međunarodne pomoći, kontrolu ostvarivanja prihoda republičkog budžeta, nadzor nad namjenskim korišćenjem republičkih sredstava, davanje mišljenja na ugovore koji se odnose na promet nepokretnosti, zaključuje ugovore kao ugovorna strana sa pravnim i fizičkim licima u skladu sa propisima o prometu nepokretnosti i propisima o notarima, uknjižbu stvarnih i vlasničkih prava na imovini koja je vlasništvo Republike u zemljišnim knjigama i katastarskim operatima, sistem planiranja i plana razvoja Republike i programe razvoja u skladu sa tim planom, izradu dugoročnih i kratkoročnih prognoza o uslovima i mogućnostima privrednog i društvenog razvoja, strategiju i politiku razvoja privrednih i društvenih djelatnosti, demografski razvoj, strategiju i politiku regionalnog razvoja i sistem podsticanja bržeg razvoja privredno nedovoljno razvijenih područja, makroekonomske bilanse, mjere i instrumente razvoja, ekonomske i socijalne politike, praćenje realizacije mjera ekonomske politike, praćenje i ostvarivanje plana razvoja Republike i dejstvo mjera tekuće ekonomske politike, izradu ekonomskih i financijskih analiza o problemima razvoja i poslovanja pojedinih privrednih i društvenih djelatnosti i preduzeća, izradu zakonskih i podzakonskih akata iz nadležnosti Ministarstva, te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Poreska uprava

Poreska uprava obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: utvrđivanje obaveza obveznika na osnovu njihovih knjiga i evidencija kao i drugih dokaza uključujući sve činjenice na osnovu evidencija, zahtijevanje od obveznika i drugih lica da predoče dokumente i druge informacije neophodne za sprovođenje i izvršavanje poreskih zakona, istraživanje činjenica i prikupljanje dokaza o mogućim prekršajima i krivičnim djelima iz oblasti poreza, izdavanje prekršajnog naloga, podnošenje zahtjeva za vođenje prekršajnog postupka, podnošenje izvještaja nadležnom tužilaštvu, objavljivanje podataka o utvrđenom, a nenaplaćenom porezu i imena obveznika putem medija, predlaganje sudovima preduzimanje radnji za sprovođenje i izvršenje poreskih zakona, vođenje evidencije o obveznicima, obavještavanje obveznika na njihov zahtjev o postojećim porezima, postupcima i uslovima plaćanja poreza, obavještavanje obveznika o njihovim pravima i obavezama povodom inspekcijskog nadzora, edukovanja u vezi sa poreskim zakonima, prosljeđivanje informacija, uključujući poreske tajne koje su otkrivene tokom prikupljanja podataka ili se za njih saznalo tokom prikupljanja drugih informacija organima nadležnim za sprovođenje zakona kada postoji sumnja da je počinjen prekršaj ili krivično djelo, inspekcijski nadzor, prinudnu naplatu i druge poslove u skladu sa zakonom.

Kontakt informacije