Trenutno stanje fiskalnog sistema u Republici Srpskoj

Postojeći sistem fiskalizacije u Republici Srpskoj uveden je donošenjem Zakona o fiskalnim kasama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 69/07), ali je u praksi zaživio od druge polovine 2008. godine kada je izvršena prva fiskalizacija i kada je Poreska uprava Republike Srpske uspostavila tehnički sistem za preuzimanje podataka sa fiskalnih sistema kao i softversku i proceduralnu podršku za kompletan poslovni proces od fiskalizacije do kontrole obveznika fiskalizacije.

Pored niza pozitivnih efekata, prije svega u domenu povećanja stepena kontrole nad prometom roba i usluga, samim tim i povećanja poreskih prihoda i smanjenju „sive ekonomije“, primijenjeni model je imao i određene negativne efekte.
Fiskalni zakon je uvođen zajedno sa zakonom o PDV-u i još nekim srodnim reformama u sektoru finansija. Prihvaćeni model fiskalizacije je u to vrijeme bio jedini poznat model, nastao u Italiji koji je od trenutka nastanka implementiran u više zemalja u Evropi i Latinskoj Americi. Osnovna komponenta modela je fiskalna memorija, zaštita podataka je hardverska i dominantni akteri procesa fiskalizacije su proizvođači fiskalnih kasa i fiskalnih štampača.

Komponente sistema fiskalizacije

Fiskalni račun

Osnovna komponenta svake fiskalizacije je fiskalni račun. Prodavac mora kupcu da preda račun a kupac je u obavezi da uzme račun. Fiskalni račun mora da sadrži sve propisane elemente koji nedvosmisleno potvrđuju ko je prodavac, šta je i po kojoj cijeni prodato i koliko je poreza po poreskim stopama zaračunato. Obavezan sadržaj fiskalnog računa je propisan fiskalnim zakonom. Istim pravilnikom su definisani i ostali obavezni štampani izvještaji (dnevni i periodični izvještaj) kao i presjek stanja. Kopije ovih dokumenta se štampaju na kontrolnoj traci, istovremeno kad i odgovarajući dokumenti. Pravilnikom su definisani uslovi i obavezan period (3 godine) za čuvanja kontrolne trake u prostoru poreskog obveznika.

Elektronski sistem za izdavanje računa

Sistemi za izdavanje računa su najčešće obaveza i trošak poreskih obveznika koji moraju da izdaju fiskalne račune za svoje prodajne i servisne usluge a na način kako je to predviđeno fiskalnim zakonom. U Srbiji su to fiskalne kase koje funkcionišu samostalno i fiskalni štampači koji rade sa POS ili ERP programima. Fiskalne kase i fiskalni štampači moraju obavezno da imaju fiskalnu memoriju. Fiskalna memorija je višestruko zaštićena, podaci u njoj se ne mogu brisati ili mijenjati. Kase i štampači se kupuju na tržištu i zato moraju da budu sertifikovane od strane komisije za sertifikaciju a prema pravilniku za sertifikaciju.

Digitalni zapis dnevnog fiskalnog prometa

Jednom u toku dana, izračunava se kumulativni promet, sakupljenog ukupnog poreza i posebno po svakoj poreskoj stopi, te još neki parametri koji se upisuju u trajno zaštićenu fiskalnu memoriju. Podaci u fiskalnoj memoriji su zaštićeni i ne mogu se mijenjati. Zahvaljujući GPRS terminalima, po predviđenoj dinamici, dnevni izvještaji se šalju na server poreske uprave.

GPRS terminali

GPRS terminali čine vezu između kasa i štampača sa jedne strane i servera poreske uprave sa druge strane. GPRS terminalima se sadržaj fiskalne memorije periodično šalje na server poreske uprave za naknadnu analizu podataka prodaje. Da bi se smanjilo opterećenje mreže, dnevni izvještaji se šalju periodično (na 15 dana). Server poreske uprave je taj koji inicira GPRS terminal i obavještava korisnika da treba da aktivira transfer. Noviji modeli GPRS terminala taj proces mogu da rade automatski.

MOGUĆE PREVARE I ZLOUPOTREBE FISKALNIH KASA

Neizdavanje računa
Ponovljeno izdavanje istog računa
Dupla kasa
Prepravljanje računa prije upisa u dnevni izvještaj
Brisanje računa prije upisa u dnevni izvještaj
Prepravljen dnevni izvještaj
Ukradena ili uništena kasa
Izgubljene kontrolne trake
Problemi sa GPRS terminalom

NEGATIVNE STRANE
TRENUTNOG SISTEMA

PREDNOSTI NOVOG SISTEMA

OSNOVNA NAČELA

 • Fiskalni račun mora da bude potpuna potvrda izvršenog plaćanja sa posebnim prikazom obračunatih poreza.

 • Fiskalni račun mora da nedvosmisleno identifikuje onoga ko je račun napravio. Ako je račun za pravno lice mora identifikator tog lica da bude naveden na istom računu.

 • Račun mora biti zaštićen elektronskim potpisom u trenutku kreiranja, potpis potvrđuje da je račun autentičan.

 • Račun potpisuje SE koji izdaje sertifikaciono tijelo nezavisno od proizvođača fiskalne opreme i poreskih obveznika.

 • SE mora da čuva definisane podatke dostupne samo poreskoj upravi, koji mogu da dokažu da li je došlo do naknadne izmjene podataka na računu.

 • Fiskalni račun mora biti provjeriv odmah nakon izdavanja. Metod verifikacije treba da bude jednostavan.

 • Ovlašćena lica mogu brzo i jednostavno da izvrše provjeru svih podataka na prodajnom mjestu uključujući i one u SE-u.

 • Primjenjeni sistem fiskalizacije treba da obezbijedi da sve transakcije bezbjedno i kriptovano stignu u poresku upravu i tamo sve budu smještene na isti način ali i selektivno čitljive i dostupne poreskim obveznicima ili ovlašćenim licima.

 • Provjera računa mora biti raspoloživa kupcima odmah nakon što prime račun.

 • Isti verifikacioni metod treba da se koristi i za nagradne igre koje stimulišu kupce da uzimaju račune.

 • Uslovi sertifikacije fiskalne opreme moraju biti javno dostupni a proces sertifikacije transparentan.

 • Obuhvat fiskalizacije treba da bude najšire moguć. To obezbeđuje solidarnost među poreskim obveznicima.

 • Dinamika fiskalizacije treba da bude realno definisana, mora da vodi računa da u predefinisanim rokovima može da se realizuje. Prolongiranja imaju negativan efekat.
 • Fiskalni račun mora da bude potpuna potvrda izvršenog plaćanja sa posebnim prikazom obračunatih poreza.
 • Fiskalni račun mora da nedvosmisleno identifikuje onoga ko je račun napravio. Ako je račun za pravno lice mora identifikator tog lica da bude naveden na istom računu.
 • Račun mora biti zaštićen elektronskim potpisom u trenutku kreiranja, potpis potvrđuje da je račun autentičan.
 • Račun potpisuje SE koji izdaje sertifikaciono tijelo nezavisno od proizvođača fiskalne opreme i poreskih obveznika.
 • SE mora da čuva definisane podatke dostupne samo poreskoj upravi, koji mogu da dokažu da li je došlo do naknadne izmjene podataka na računu.
 • Fiskalni račun mora biti provjeriv odmah nakon izdavanja. Metod verifikacije treba da bude jednostavan.
 • Ovlašćena lica mogu brzo i jednostavno da izvrše provjeru svih podataka na prodajnom mjestu uključujući i one u SE-u.
 • Primjenjeni sistem fiskalizacije treba da obezbijedi da sve transakcije bezbjedno i kriptovano stignu u poresku upravu i tamo sve budu smještene na isti način ali i selektivno čitljive i dostupne poreskim obveznicima ili ovlašćenim licima.
 • Provjera računa mora biti raspoloživa kupcima odmah nakon što prime račun.
 • Isti verifikacioni metod treba da se koristi i za nagradne igre koje stimulišu kupce da uzimaju račune.
 • Uslovi sertifikacije fiskalne opreme moraju biti javno dostupni a proces sertifikacije transparentan.
 • Obuhvat fiskalizacije treba da bude najšire moguć. To obezbeđuje solidarnost među poreskim obveznicima.
 • Dinamika fiskalizacije treba da bude realno definisana, mora da vodi računa da u predefinisanim rokovima može da se realizuje. Prolongiranja imaju negativan efekat.

Kontakt informacije